Genio

KIT4420

KIT4420

Kit I-TRADE preconfigurato composto da GENIOPLUS, ALADINTD, SAETTACTD, FREEDOMTD, MDGSMI, SEI300TD e cartello AREAPROTETTA.

KIT4402

KIT4402

Kit radio preconfigurato IESS4X4 composto da 1 GENIOSMART, 1 FLAMMER, 1 SAETTAC, 1 FREEDOM, 1 ALADIN, 1 Cartello AREA PROTETTA


KIT1230

KIT1230

Kit antintrusione ibrido composto da 01 GENIODOMO + 01 SEI400FB.
KIT1231

KIT1231

Kit antintrusione ibrido composto da 01 GENIODOMO + 01 SEI485FB.

KIT1232

KIT1232

Kit antintrusione cablato composto da 01 GENIOSMART + 01 SEI400FB.
KIT1233

KIT1233

Kit antintrusione Radio composto da 01 GENIOSMART + 01 FLAMMER

KIT1230W

KIT1230W

Kit ibrido con WIFI composto da GENIONET + SEI400FB.

Menu

Prodotti